W rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zainaugurowano nowy rok akademicki. Na pierwszym roku studiów stacjonarnych rozpoczęło naukę przeszło 6 tysięcy osób.

prof. Kazimierz Karolczak, rektor UP (fot. Marcin Kania) prof. Kazimierz Karolczak, rektor UP (fot. Marcin Kania) Uniwersytet związany jest z powojenną historią Krakowa od ponad siedemdziesięciu lat. Uczelnia zatrudnia blisko tysiąc nauczycieli akademickich, w tym dwustu siedemdziesięciu samodzielnych pracowników nauki.

Ogółem na uczelni na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i doktoranckich studiuje 18 tysięcy studentów. Na stacjonarnych 14 tysięcy. Spośród sześciu tysięcy studentów rozpoczynających w tym roku studia około 15 % wybiera kierunki ściśle związane z pedagogiką (pedagogika ogólna, przedszkolna i wczesnoszkolna, oraz pedagogika specjalna), natomiast połowa studentów pierwszego roku studiować będzie na kierunkach, które po ukończeniu dają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela.

Na Uniwersytecie Pedagogicznym studenci mogą wybrać też kierunki niezwiązane z pedagogi-ką. Między innymi stosunki międzynarodowe, prawo, administrację, etykę, filozofię, wiedzę o mediach, bezpieczeństwo wewnętrzne.

prof. dr. hab. Bogdan Walczak ( fot. Marcin Kania) prof. dr. hab. Bogdan Walczak ( fot. Marcin Kania) – Rok akademicki 2016/2017 będzie czasem niezwykle ważnym dla funkcjonowania Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, rokiem, w którym dobiegnie końca ogólnopolska debata nad modelem nauki i szkolnictwa wyższego w najbliższych latach, a przede wszystkim nad odmiennym niż w latach poprzednich sposobem finansowania nauki – mówił podczas uroczystej inauguracji roku rektor UP, prof. Kazimierz Karolczak.

Po immatrykulacji studentów i wręczeniu odznaczeń państwowych i resortowych pracownikom UP senat uczelni nadał godność doktora honoris causa wybitnemu językoznawcy, poloniście i slawiście prof. dr. hab. Bogdanowi Walczakowi z Uniwersytetu im. Adama Mic-kiewicza w Poznaniu.

Gość honorowy wniósł trwały wkład w badania nad pochodzeniem polskiego języka literackiego, historią zapożyczeń w polszczyźnie, a także w studia nad językiem czołowych poetów i pisarz polskich.