Program Promocji Kultury Przedsiębiorczości

Celem programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami oraz społecznością a także władzą lokalną i państwową. Istotne jest również poprawienie wizerunku przedsiębiorstw polskich poprzez pokazanie w środkach masowego przekazu firm rzetelnie prowadzących działalność gospodarczą. Poprzez ten program chcemy zachęcić wszystkie firmy w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy. Weryfikacja firm biorących udział w programie przebiega dwuetapowo. W I etapie weryfikowane są ankiety programowe, w których przedsiębiorcy szczegółowo prezentują swoją działalność, odpowiadając na szereg pytań m.in. o relacje z klientami, kontrahentami, pracownikami i społecznością lokalną. W II etapie odpowiednio przygotowani merytorycznie audytorzy przeprowadzają audyty certyfikacyjne w firmach. Dodatkowym elementem weryfikacji jest badanie klientów i kontrahentów firmy. Suma przyznanych przez audytorów, klientów i kontrahentów ocen decyduje o rekomendacji przedsiębiorstwa do tytułu i certyfikatu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Podjęcie ostatecznych decyzji o przyznaniu tytułu i certyfikatu oraz nagród głównych przypada Kapitule Programu. Decyzje podejmowane są w oparciu o wyniki weryfikacji oraz krótkie prezentacje firm dokonywane przez członków Komisji Ogólnopolskiej. W skład Kapituły wchodzą wybitni przedstawiciele życia gospodarczego i politycznego. Program kończy uroczysta Gala Finałowa, podczas której wręczane są nagrody oraz certyfikaty. Co roku w Gali uczestniczy ok. 1000 osób. Oprócz Laureatów na Gali obecni są przedstawiciele władz państwowych, przedstawiciele sektora bankowego oraz przedstawiciele mediów.